arbejdsgrupper

En række arbejdsgrupper beskæftiger sig med koordinering inden for forskellige kommunikationsområder på tværs af organisationen.

Kommunikation med egne studerende

Gruppen koordineres fra AAU-kommunikation og er åben for alle på AAU, der arbejder med og har interesse i området ”kommunikation med egne studerende” og i, hvordan kommunikationen med egne studerende understøttes bedste muligt, således at studerende på AAU til enhver tid føler sig tilpas informeret om studierelevante emner. Gruppen er sammensat af personer fra institut, fakultets- og fællesserviceniveau for at sikre mest mulig viden- og kompetenceinddragelse på tværs af AAU.

Gruppen mødes på ad hoc basis og efter behov ift. igangværende projekter.

Formålet med møderne er at;

  • Viden- og erfaringsdele og skabe best practice på området
  • Skabe synergi i kommunikationsindsatser på tværs af AAU
  • Optimere kommunikationsindsatser og medvirke til, at vi går i takt kommunikativt

Forud for hvert møde udarbejder AAU Kommunikation udkast til dagsorden. Interesserede kan henvende sig til Lotte Finck for yderligere information.

online studieguide

Koordinatorgruppen for AAU’s onlinestudieguide er det tværgående beslutningsforum for AAU’s online studieguide (aau.dk/uddannelser og aau.dk/education). Et forum med medlemmer fra institutter, AAU Studieservice, IT Services og AAU Kommunikation.

Koordinatorgruppen har til opgave at:

  • omsætte vedtagne politikker og planer til konkret implementering på online-studieguiden. Herunder AAU’s tværgående strategier for kommunikation, uddannelse og administration.
  • træffe operationelt orienterede beslutninger for styring, drift og udvikling af online-studieguiden, fx fastlæggelse procedurer for oprettelse af nye uddannelser, eller tage stilling til udvikling af funktionaliteter.

Hvem skal jeg henvende mig til?

For at give feedback til, eller få svar på spørgsmål, om online studieguiden skal du rette henvendelse til det medlem i gruppen, som repræsenterer dit fakultet eller fællesserviceenhed.  

Bemærk at medarbejderne fra institutterne, som indgår i koordinatorgruppen, repræsenterer hvert deres fakultet.

Medlemmerne i koordinatorgruppen består af:

Derudover har koordinatorgruppen to tovholdere, som bl.a. planlægger og afvikler koordinatorgruppens møder. Disse er:

Handler din feedback om indholdet for en bestemt uddannelsesbeskrivelse, så er det derimod uddannelsens indholdsredaktør, du skal kontakte.

For yderligere information om online-studieguiden, koordinatorgruppen, indholdsredaktørerne og disses opgaver og sammensætning, læs kommissorium for koordinatorgruppen for den online studieguide og indholdsredaktørgruppen.

Rekruttering af studerende

Gruppen koordineres fra AAU-kommunikation, og er åben for alle på AAU, der arbejder med rekrutterings- og brandingaktiviteter på uddannelsesniveau. Gruppen mødes hver 14. dag. Mødet varer mellem 1-2 timer. Formålet med møderne er at;

  • Drøfte aktuelle dagsordener og temaer, og orientere om tiltag på området
  • Viden- og erfaringsdele og skabe best practice på området
  • Skabe synergi i rekrutterings- og brandingindsatser på tværs af AAU
  • Optimere processer og aktiviteter og medvirke til, at vi går i takt kommunikativt og ikke træder hinanden over tæerne som et samlet AAU

Kontakt Lotte Finck eller Tina Vestergaard Lange hvis du vil på mailing- og mødelisten. Alle, der arbejder med uddannelsesrekruttering, er velkomne.

Kommunikationshubben kan bruges af alle på AAU med kommunikationsfaglige opgaver.